ANALIZY I BADANIA | rocznik 2016 - artykuły


Numer 1 | 2016 (156)


Ksz­tałce­nie dualne – wyzwa­nia i szanse roz­woju w Polsce

Andrzej Stęp­nikowski, Związek Rzemiosła Polskiego

Przygotowanie zawodowe nie może być postrzegane jako jedyne i cudowne panaceum, które zlikwiduje bezrobocie młodych. Jednak w krajach, gdzie dominuje model kształcenia dualnego, młodzi szybciej znajdują pracę.  pobierz artykuł


Wdroże­nie zin­te­growanego sys­temu kwal­i­fikacji
Agnieszka Chłoń-Domińczak, Stanisław Sław­iński, Instytut Badań Edukacyjnych

Rozwiązania wprowadzone w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji odnoszą się nie tylko do kwalifikacji formalnych, ale w dużym stopniu do kwalifikacji uzyskiwanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego.  pobierz artykuł


Kom­pe­tencje językowe a swo­boda przepływu osób
Paweł Poszytek, Fundacja Instytut Jakości w Edukacji

Znajomość języków obcych to klucz do zwiększenia mobilności zawodowej w Europie. Niedawny kryzys jednak pokazał, że ta umiejętność nie chroni Europejczyków przed bezrobociem. Młodzi ludzie, choć znają języki, często przez wiele miesięcy nie mogą znaleźć pracy.   pobierz artykuł


Rozwój kap­i­tału ludzkiego w pol­s­kich przed­siębiorstwach
Iwona Kukulak-Dolata, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Rozwój kapitału ludzkiego poprzez szkolenia nie jest powszechnym zjawiskiem w polskich przedsiębiorstwach. Uwzględniając jego rolę w tworzeniu wartości dodanej dla firmy, należy wciąż poszukiwać rozwiązań zwiększających skłonność pracodawców do inwestowania w wiedzę i umiejętności pracowników.  pobierz artykuł


Ksz­tałce­nie zawodowe w regionie łódzkim w zawodach mecha­tron­icznych na poziomie tech­nikum
Iwona Poli­w­czak,
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Myślenie o kształceniu zawodowym w obszarze mechatroniki wymaga nie tylko rzetelnej diagnozy wybranych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, ale również określenia pewnych działań, jakie należałoby podjąć w celu koordynacji kształcenia w zawodach mechatronicznych z rynkiem pracy oraz dostępności szkół kształcących w tych zawodach.   pobierz artykuł

Numer 2 | 2016 (157)


Zatrud­nie­nie w sek­torach gospo­darki kreaty­wnej – echa świa­towego kryzysu. Anal­iza porów­naw­cza

Kamil Zawadzki, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

W latach następujących po globalnym kryzysie gospodarczym wyraźnie zmalało zatrudnienie w sektorze wydawniczym w Unii Europejskiej i w Polsce; w  pozostałych przemysłach kreatywnych zatrudnienie rosło, mimo spadku liczby zatrudnionych w całej gospodarce Wspólnoty.  probierz artykuł


Zatrud­nie­nie niere­je­strowane na pol­skim rynku pracy – główne deter­mi­nanty zjawiska
Iwona Poli­w­czak, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Zatrudnianie pracowników nierejestrowanych pozwala obniżyć koszty   prowadzonej działalności, ominąć te związane z zatrudnieniem nowego pracownika i jego późniejszym zwolnieniem, a także uniknąć związanych z tym procedur. Niestety, nie daje pracownikowi żadnej ochrony socjalnej.  probierz artykuł


Otwieranie dostępu do zawodów w Polsce. Kon­frontacja opinii na temat ustawy dereg­u­la­cyjnej
Michał Dobrołow­icz, Uniwersytet Warszawski

Deregulacja dostępu do zawodu z pewnością jest kwestią, która wciąż wzbudza emocje, wywołuje komentarze i, pomimo że o otwarciu dostępu do zawodów  słyszymy już od ponad czterech lat, wciąż polaryzuje opinię publiczną.  probierz artykuł


Anal­iza form i instru­men­tów akty­wnej poli­tyki rynku pracy w Polsce
Iwona Kukulak-Dolata, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Wydatki w ramach aktywnej polityki rynku pracy w układzie rodzajowym są  bardzo zróżnicowane. Może to mieć wpływ na zakres i skuteczność aktywizacji lokalnych i regionalnych rynków pracy.  probierz artykuł


Now­eliza­cja ustawy o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy – dwa lata funkcjonowa­nia
Jerzy Kędziora, Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy

Gdyby urzędy pracy nie były aż tak zbiurokratyzowane, bezrobotni szybciej otrzymywaliby pomoc. Byłaby też ona lepszej jakości.  probierz artykuł

Numer 3 | 2016 (158)


ICT a zapotrze­bowanie na umiejęt­ności na współczes­nych rynkach pracy –

wyzwa­nia i szanse dla kra­jów Europy Środkowo-Wschodniej
Łukasz Arendt, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Łódzki

Nowe technologie to wyzwanie dla rynku pracy. Pod ich wpływem zmieniają się
sposoby współpracy między ludźmi, ale także sposoby świadczenia pracy. Nowoczesny rynek faworyzuje wysokie kwalifikacje.  pobierz artykuł


Anal­iza zmian poziomu prze­cięt­nych wyna­grodzeń brutto w przekroju grup zawodów w  Polsce w lat­ach 2004–2014
Artur Gaj­dos, Uniwersytet Łódzki

Najwyższe wynagrodzenia brutto obserwowane są w pierwszej wielkiej grupie zawodowej – przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Stale powyżej średniej zarabiają również specjaliści. Wynagrodzenia bliskie przeciętnej osiągają technicy i inny średni personel. W pozostałych wielkich grupach zawodowych wynagrodzenia są niższe od średniej.  pobierz artykuł


Kat­e­go­ria „zielonych” miejsc pracy w strate­gii zrównoważonego roz­woju Unii Europe­jskiej
Łukasz Kozar, Uniwersytet Łódzki

Na rynku pracy badacze identyfikują tzw. zielone miejsca pracy (zwane dalej w skrócie ZMP)1. Tak specyficznie nazywane miejsca pracy charakteryzują się lepszą jakością niż rozumiane tradycyjnie.  pobierz artykuł


Innowacje – kręta droga na szczyt. Jak zwięk­szyć poziom innowacji i konkuren­cyjności pol­s­kich przed­siębiorstw?
Monika Dawid-Sawicka, niezależny ekspert rynku pracy

By gospodarka rosła, a sytuacja na rynku pracy poprawiała się, potrzebne jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój. W światowych rankingach pod  względem innowacyjności zajmujemy aż 72 miejsce.   pobierz artykuł


Rynek firm poży­czkowych w Polsce
Monika Zakrzewska, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

Usługi doradcy klienta świadczy obecnie około 20 000 osób. Dla większości z nich jest to dodatkowe zajęcie, które wykonują „po godzinach”. Wielu doradców to emeryci i renciści, a także matki przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.  pobierz artykuł


Wpływ wydatków budżetu wojew­ództwa na struk­turę wiekową lud­ności na przykładzie wojew­ództwa wielkopol­skiego
Michał Wesołek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W ostatnich latach bardzo często podkreśla się rolę uwarunkowań demograficznych w polityce gospodarczej. Polityka ludnościowa powinna być prowadzona także na poziomie samorządu terytorialnego. Samorząd województwa jest w stanie skutecznie wpływać na strukturę ludności poprzez odpowiednie zaplanowanie wydatków budżetowych.   pobierz artykuł

Numer 4 | 2016 (159)


Dys­pro­por­cje wyna­grodzeń według płci w Polsce

Mar­iusz Nyk, Uniwersytet Łódzki

Do 2006 roku dystans między płacami kobiet i mężczyzn zmniejszał się. Jednak
w ostatnich latach ponownie można zaobserwować zwiększanie dysproporcji w kształtowaniu płac według płci.  pobierz artykuł


Kobi­ety wciąż dyskrymi­nowane
Piotr Szum­lewicz, OPZZ

Zawody sfeminizowane charakteryzują się o wiele niższymi wynagrodzeniami niż
zmaskulinizowane. Ale również w tych sektorach, gdzie pracuje więcej kobiet, mężczyźni zazwyczaj więcej zarabiają.   pobierz artykuł


Byle do emery­tury… Anal­iza porów­naw­cza sytu­acji bezro­bot­nych kobiet i mężczyzn 50+
Monika Wojdyło-Preisner, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bezrobotne kobiety 50+ potrzebują szerokiego wsparcia. To one były szczególnie
zagrożone szczególny długotrwałym pozostawaniem bez pracy. A im bliżej do emerytury, tym ryzyko długookresowego bezrobocia rośnie.  pobierz artykuł


Kwal­i­fikacje i umiejęt­ności kobiet na rynku pracy na pod­stawie badań Bilansu Kap­i­tału Ludzkiego w lat­ach 2010–201
Beata Michorowska

Coraz częściej słyszymy o trudnościach pracodawców ze znalezieniem kandydatów do pracy. Zjawisko to potęguje spadające bezrobocie i perspektywa zmniejszającej się liczby osób młodych wchodzących w kolejnych latach na rynek pracy, w związku z negatywną sytuacją demograficzną w kraju. Jedyną możliwością sprostania rosnącym oczekiwaniom pracodawców staje się zatem poprawa wykorzystania dostępnego kapitału ludzkiego.   pobierz artykuł


Rodz­ina 500 plus – powrót kobiet do domu czy nowe szanse na rynku pracy?
Mał­gorzata Dru­cia­rek, Izabela Przy­bysz
Obserwatorium Równości Płci, Instytutu Spraw Publicznych

Program Rodzina 500 plus jest realnym wsparciem finansowym dla milionów rodzin w Polsce, ale bez dalszych zmian w Polityce rodzinnej i na rynku pracy może on spowodować dezaktywizację kobiet i problemy ekonomiczne.   pobierz artykuł