ANALIZY I BADANIA | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Employer branding w warunkach współczesnego rynku pracy

Marcin Leśniewski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Prezentowany artykuł poświęcony jest problematyce employer brandingu w warunkach współczesnego rynku pracy. Autor na podstawie licznych źródeł wskazuje, w jaki sposób powstał i rozwijał się employer branding. Wykazuje,
jaką rolę odgrywa we współczesnych przedsiębiorstwach. Przedstawia, jak ważna dla organizacji jest budowa pozytywnie postrzeganej marki pracodawcy.
W artykule przytacza się dane statystyczne dotyczące employer brandingu na rynku pracy w Polsce.

pobierz artykuł


Rozważania nad obecną koncepcją zawodu dziennikarza
Mateusz Kaleta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Zmiany zachodzące w obrębie sektora medialnego i dziennikarstwa wymuszają również przemiany w obrębie rynku pracy branży mediów i idące za tymi zmianami potrzeby dyskusji środowiska naukowego oraz praktyków nad kształceniem przyszłych dziennikarzy.

pobierz artykuł


Skuteczne kanały transferu wiedzy ukrytej w zespole projektowym. Studium przypadku
Wiesław Dziergawka, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Badany przypadek wskazuje jednoznacznie na istotny opór wobec transferu wiedzy ukrytej w organizacji. Niemożność kodyfikacji wiedzy ukrytej, jej  wydobycia i upowszechnienia stanowić może istotną barierę dalszego rozwoju zespołu.

pobierz artykuł


Rozwój w EmiAcademy – studium przypadku fi rmy EmiTel Sp. z o.o.1
Anna Jawor-Joniewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Uczenie się przez całe życie nie musi pozostawać tylko szczytną ideą. Na  przykładzie firmy EmiTel zaprezentowano, w jaki sposób firmy mogą skutecznie zachęcać swoich pracowników do stałego rozwoju zawodowego i osobistego. W ubiegłym roku „Rynek Pracy” zapoczątkował cykl artykułów prezentujących najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL), stosowane przez firmy funkcjonujące w Polsce. W tym opracowaniu zaprezentowano kolejne rozwiązania docenione i nagrodzone w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi2. Tym razem skoncentrowano się na obszarze szkoleń i rozwoju pracowników. Firmą, która podjęła w tym zakresie unikalne i warte popularyzacji
działania, jest krakowska spółka EmiTel.

pobierz artykuł

Numer 2 | 2018 (165)


W kierunku zwiększenia zatrudnialności studentów i absolwentów na rynku pracy – przykład Akademickiego Biura Karier Akademii WSB
Magdalena Kot-Radojewska, Akademia WSB, Katedra Zarządzania, Katedra Pedagogiki, Sabina Ratajczak, Akademia WSB, Katedra Zarządzania
W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest problem zatrudnialności i niedopasowania kompetencyjnego młodych ludzi na rynku pracy. Konieczne jest podejmowanie działań na rzecz wyposażenia absolwentów w kompetencje pożądane na rynku pracy. Dużą rolę mogą tu odegrać biura karier uczelni wyższych.

pobierz artykuł


Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach zawodów deficytowych
Katarzyna Dębkowska, Politechnika Białostocka, Katedra Informatyki Gospodarczej
Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach zjawisk związanych z rynkiem pracy, w szczególności w klasyfikacji zawodów deficytowych.

pobierz artykuł


Specjalne strefy ekonomiczne – nowe otwarcie?
Dariusz Klimek, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
W pierwszych latach funkcjonowania specjalne strefy ekonomiczne były
przede wszystkim instrumentem likwidacji bezrobocia. Obecnie zakłada się,
że ich celem podstawowym są nowe „wysokojakościowe” inwestycje. Przyjmuje
się też, że zmiana jakości inwestycji przyczyni się do zmiany jakości
zatrudnianych pracowników.

pobierz artykuł


Przyczyny rezygnacji z działalności wolontariackiej oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego w Wielkopolsce
Magdalena Głowacka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Harcerstwo umożliwia głównie młodym ludziom pełnienie istotnych ról w społeczności. W ramach działań podejmowanych na rzecz innych wolontariusze realizują swoje pasje, podnoszą kompetencje, a także efektywnie spędzają wolny czas, propagując jednocześnie obywatelską postawę wśród rówieśników.

pobierz artykuł

Numer 3 | 2018 (166)


wkrótce