ANALIZY I BADANIA| rocznik 2019 - artykuły


Numer 1 | 2019 (168)


Numer 1/2019 jest wydaniem specjalnym z okazji
100-lecia publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

  pobierz numer pobierz plik w pdf

Numer 2 | 2019 (169)


Stopa zwrotu z edukacji w Polsce w świetle badań empirycznych
Gabriela Grotkowska, Sylwia Pastuszka
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
Artykuł omawia trudności metodologiczne związane z badaniem stopy zwrotu
z edukacji, a także prezentuje przegląd badań tego zjawiska w Polsce w okresie
transformacji systemowej.

pobierz artykuł pobierz plik w pdf 


Wpływ cech szkoły wyższej na sytuację absolwentów na rynku pracy
Gabriela Grotkowska, Aleksandra Gaik 
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
Autorki badają, w jaki sposób prestiż ukończonej uczelni, jej własność, tryb studiów czy inne charakterystyki edukacji wpływają na wynagrodzenie, fakt posiadania pracy i czas jej poszukiwania – na przykładzie absolwentów studiów ekonomicznych.
pobierz artykuł pobierz plik w pdf 

Nadwyżka kwalifikacji w Polsce w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
Jan Baran
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Narodowy Bank Polski
Artykuł identyfikuje skalę tzw. przeedukowania w Polsce w 2015 r. na podstawie
danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), wykorzystując
metodę zrealizowanych połączeń oraz subiektywne deklaracje pracowników.
pobierz artykuł pobierz plik w pdf 

Czynniki społeczno-demograficzne oraz charakterystyki miejsca zatrudnienia a satysfakcja z pracy
Sylwia Pastuszka
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
Autorka prezentuje badanie determinantów satysfakcji z pracy zawodowej w różnych krajach Europy, zwracając szczególną uwagę na rolę wykształcenia w kształtowaniu się zadowolenia z aktywności zawodowej.

pobierz artykuł pobierz plik w pdf 

Numer 3 | 2019 (170)  


Jak do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50+ podchodzą w Wielkiej  Brytanii ?
Bogusława Urbaniak
Uniwersytet Łódzki
Poziom bezrobocia wśród osób 50+ jest w Wielkiej Brytanii relatywnie niski.
Z pewnością przyczyniły się do tego kampanie rządowe kierowane od kilkunastu lat do pracodawców. Ale mimo to sytuacja osób starszych na  rynku pracy nie jest oceniana pozytywnie. Obok państwowych urzędów pracy, które oferują zindywidualizowane wsparcie osobom bezrobotnym w  wieku 50+, niejako równolegle działają liczne agencje prywatne, współpracujące z państwowymi urzędami pracy. Jednak ocena jakości świadczonych przez te podmioty usług, wyrażana przez bezpośrednio zainteresowanych, nie wypada zadowalająco. Czy
doświadczenia modelu anglosaskiego mogą być przydatne w reformowaniu
służb zatrudnienia w Polsce?Przeciwdziałanie długotrwałemu
bezrobociu osób starszych w Niemczech
Monika Maksim
Zenon Wiśniewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Uaktywnienie zawodowe bezrobotnych 50+, a w szczególności długotrwale
pozostających bez pracy, jest jednym z głównych zadań niemieckiej aktywnej polityki rynku pracy. Pozytywne efekty działań na tym polu uzyskano dzięki zastosowaniu indywidualnego podejścia i niestandardowych rozwiązań zarówno na etapie diagnozy sytuacji bezrobotnego, jego uczestnictwa w programie,
jak i po podjęciu przez niego zatrudnienia.

Coaching w procesie aktywizacji zawodowej
bezrobotnych 50+
Monika Wojdyło
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jednym z głównych wyzwań pojawiających się w trakcie procesu aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ jest ich bierność i zniechęcenie, a także słaba
motywacja do zmiany własnego położenia na rynku pracy. W tej sytuacji można
sięgnąć do niestandardowego wsparcia w formie coachingu


Numer 4 | 2019 (171)


wkrótce