DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY | rocznik 2016 - artykuły


Numer 1 | 2016 (156)


Trans­graniczne part­nerstwo na rzecz rynku pracy
Lidia Domańska
, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Projekty realizowane z sąsiadem z zagranicy są większym wyzwaniem niż działania narodowe. Pomimo podobnych problemów, występują różnice językowe, kulturowe, obyczajowe czy uwarunkowań prawnych. Dzięki zaangażowaniu partnerów można jednak zrealizować projekt i osiągnąć dodatni efekt synergiczny.   pobierz artykuł


Gdańskie roboty pub­liczne
Łukasz Iwaszkiewicz, Szy­mon Grych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Prowadzenie skutecznej polityki gospodarowania odpadami nie jest prostym zadaniem. Jednak w Gdańsku sobie z tym poradzono. Nad Motławą do sprzątania miasta zatrudniono bezrobotnych.  pobierz artykuł

Numer 2 | 2016 (157)


Szkole­nie bezro­bot­nych w PUP w Zabrzu
Halina Matys, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Szkolenia obok pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej oraz
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zaliczane są do podstawowych usług rynku pracy wykonywanych przez publiczne służby zatrudnienia.  pobierz artykuł


Pod­karpa­cie stawia na zawodow­ców” – dlaczego warto?
Mał­gorzata Kawalec
, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Istotą kształcenia w szkołach zawodowych powinno być przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu oraz znajomość realiów w danej branży. Dlatego uczestnicy projektu szczególnie interesowali się praktykami i stażami.  pobierz artykuł

Numer 3 | 2016 (158)


Part­nerstwo z biz­ne­sem na Śląsku
Opra­cow­anie zbior­cze, śląskie urzędy pracy

Partnerstwo to kluczowy czynnik umożliwiający aktorom lokalnego rynku pracy efektywną realizację działań w obszarze wsparcia osób bezrobotnych oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, a także wspierania lokalnych firm.  pobierz artykuł


Małopol­ska jakość szkoleń
Justyna Fal­gier, Mał­gorzata Dudziak
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Krakowski WUP dba o to, by oferowane w regionie szkolenia były jak najlepszej jakości. pobierz artykuł

Numer 4 | 2016 (159)


Nia­nia na eta­cie – poz­nański sposób na akty­wiz­a­cję kobiet 45+
Agnieszka Kow­nacka, PUP Poznań

By walczyć z wysokim bezrobociem kobiet w średnim wieku, PUP w Poznaniu stworzył program, umożliwiający im zdobycie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu niani.   pobierz artykuł


Akty­wiz­a­cja zawodowa bezro­bot­nych kobiet w Chor­zowie
Joanna Bron­cel
, PUP Chorzów

W latach 2004–2015 Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie dzięki regularnym staraniom o środki finansowe na rzecz aktywizacji bezrobotnych pozyskał ze środków unijnych ponad 41 mln zł. Na kwotę tę złożyło się 26 projektów zaakceptowanych do realizacji w drodze konkursowej. Pozyskane środki finansowe umożliwiły mieszkańcom Chorzowa udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach ułatwiających podjęcie zatrudnienia. W latach 2004–2015 procentowy udział kobiet w projektach wyniósł ok. 60 proc.

pobierz artykuł