DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY | rocznik 2017 - artykuły


Numer 1 | 2017 (160)


Próba oceny rezul­tatów wspar­cia udzielanego w ramach Kra­jowego Fun­duszu Szkole­niowego w wojew­ództwie opol­skim
Maciej Fil­ipow­icz
, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Artykuł jest streszczeniem raportu z badania, jakie zostało przeprowadzone przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, oraz rezultatem wtórnej analizy danych. Porusza zagadnienia wpływu szkoleń realizowanych w latach 2014–2015 na sytuację przedsiębiorstw oraz osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. pobierz artykuł


Kra­jowy Fun­dusz Szkole­niowy – współpraca popłaca

Ewa Grze­bi­eniak, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorcy i ich organizacje na Dolnym Śląsku włączyli się w rozwijanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Powód? To nowe narzędzie jest bardzo dobrze oceniane przez pracodawców, którzy chcą zeń jak najlepiej korzystać. Oprócz oczywistych profitów dla pracodawców, dzięki KFS zmienia się również samo podejście do powiatowych urzędów pracy. A te wzmacniają swój wizerunek jako urzędy dla pracodawców i ich pracowników, a nie tylko dla bezrobotnych. To dobry kierunek. pobierz artykuł

Numer 2 | 2017 (161)


Poznań stawia na przedsiębiorczych!
Agnieszka Kownacka, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Poznań należy do jednych z najbardziej przedsiębiorczych miast Polski. Według rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu, prowadzonego corocznie przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej i miesięcznik „Forbes”, w 2015 r. Poznań uplasował się na drugim miejscu w kategorii miast powyżej 300 tys. mieszkańców. Równie prężny jest powiat poznański. Szerokiego wsparcia przedsiębiorcom udziela aktywnie działający w strukturach Powiatowego Urzędu Pracy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości.
pobierz artykuł


Doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w realizacji programu „Aktywizacja i integracja”
Joanna Broncel, Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Podsumowując ponadtrzyletnią realizację programu „Aktywizacja i integracja”
(PAI), można stwierdzić, że ten nowy instrument aktywizacji osób bezrobotnych może być skuteczną formą przywracania na rynek pracy osób zagrożonych marginalizacją zawodową, ale wymaga kilku zmian. Należą do nich: uproszczenie procedur organizacji PAI, wydłużenie okresu jego realizacji, wprowadzenie finansowego aspektu motywacyjnego, a przede wszystkim możliwość zastosowania wobec osób, które zakończyły program, innych form wspierania zatrudnienia, umożliwiających ich dalszą aktywizację.
pobierz artykuł


Program ,,Aktywni 50+” w warszawskim urzędzie pracy
Lech Antkowiak, Urząd Pracy m.st. Warszawy
Izabela Morawska, Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Spadające bezrobocie będące skutkiem dobrej sytuacji gospodarczej jest
faktem. Informacje pojawiające się od kilkunastu miesięcy w mediach i opracowaniach statystycznych pokazują, że rynek pracy się zmienia i nieuchronnie zmierza w kierunku rynku pracownika. Jednak szczegółowa analiza warszawskiego rynku pracy wskazuje, że pomimo ogólnie dobrych trendów mocno niepokojący jest systematycznie wzrastający wskaźnik bezrobocia wśród osób 50+.
pobierz artykuł

Numer 4 | 2017 (163)


Zlecanie działań aktywizacyjnych. Kto dostał szansę – urzędy pracy, agencje zatrudnienia czy osoby bezrobotne?
Natasza Grodzicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 r., umożliwiła wojewódzkim urzędom pracy zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia. Rozwiązanie, które zaproponowano w ustawie, było testowane w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” w trzech województwach: dolnośląskim, mazowieckim
i podkarpackim. Zanim jednak pilotaż się zakończył i podsumowano jego efekty, ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało przepisy i wprowadziło je w życie. Po trzech latach stoimy przed smutnym faktem – żegnamy się ze zlecaniem, zanim na dobre rozwinęło skrzydła.
pobierz artykuł


Osoby niepełnosprawne na zachodniopomorskim rynku pracy
Marta Mróz, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ważnym zagadnieniem, zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym. Uzyskanie  odpowiedniego statusu społecznego przez osoby niepełnosprawne jest m.in. uwarunkowane posiadaniem przez nie zatrudnienia. Na to z kolei wpływ ma wiele czynników, takich jak: rodzaj schorzenia, bariery społeczne i  architektoniczne.
pobierz artykuł