numer 3 | 2017 (162)


Drodzy Czytelnicy,
dane statystyczne wskazują, iż wraz z poziomem wykształcenia jednostek rośnie ich udział w zatrudnieniu, a maleje zagrożenie bezrobociem oraz uczestnictwo w bierności zawodowej. Zasób wiedzy i umiejętności zawodowych determinuje również możliwości świadczenia pracy, a zwłaszcza zdolność do dostosowań wynikających ze zmiennych warunków gospodarowania. Jednocześnie wiedza, umiejętności i kwalifikacje, czyli kompetencje pracowników, stają się najważniejszymi aktywami organizacji, których konkurencyjność rynkowa jest zależna nie tyle i nie tylko od kapitału fizycznego, ile od ilości i jakości kapitału ludzkiego. Inwestycje w kapitał ludzki są w tej sytuacji najważniejszymi nakładami, zarówno z punktu widzenia gospodarki jako całości, jak też tworzących jej podmiotów i jednostek uczestniczących w procesie pracy. Najważniejsze są inwestycje w siebie – we własny kapitał ludzki przez naukę w szkole, doszkalanie się w miejscu pracy, zdobywanie wiedzy w sposób niezinstytucjonalizowany (na własną rękę poprzez obserwację, lekturę, dyskusjeitp.), a nawet działania na rzecz poprawy stanu zdrowia. Ale – są to tylko inwestycje. A te – jak wiadomo – zawsze wiążą się z ryzykiem, że nie przyniosą pożądanego rezultatu, ponieważ oczekiwane w przyszłości korzyści mogą nie wystąpić w ogóle lub ich poziom nie będzie satysfakcjonujący dla inwestującego. Dzieje się tak zarówno w przypadku zatrudnienia pracowniczego, jak i niepracowniczego, tak w sytuacji pracy na stanowiskach często spotykanych, jak i prac niszowych.
Poza tym organizacje ponoszą różne nakłady (na przykład koszty naboru, zatrudniania, kształcenia w miejscu pracy czy tworzenia programów szkolenia pracowników). Wpływają więc też na koszty pracy.
Tej dyskusji w większości poświęcony jest kolejny numer „Rynku Pracy”.
A poza tym – pełna informacja o zatrudnieniu niepracowniczym, studia przypadków i inne równie interesujące rozważania.
Zapraszam też do dyskusji, nasz adres to:
rynek.pracy@ipiss.com.pl


Z życzeniami miłej lektury
Elżbieta Kryńska

więcej w numerze...

Pobierz numer 3 (162) 2017 pobierz plik w pdf