numer 3 | 2018 (166)


Z wielkim żalem informujemy, że zmarła redaktor naczelna naszego kwartalnika
prof. Elżbieta Kryńska.

Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska była krajowym i międzynarodowym ekspertem w dziedzinie polityki rynku pracy. Od 1976 r. pracowała na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pełniła funkcję kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej, a od 1996 – w Instytucie Pracy i Spraw  socjalnych w Warszawie jako kierownik Zakładu Zatrudnienia i Rynku Pracy. Była przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Łodzi, członkinią dwóch komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Prognoz Polska 2000 PLUS, a także członkinią Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrowały się  głównie wokół funkcjonowania rynku pracy oraz polityki ekonomicznej, w tym polityki rynku pracy w gospodarce rynkowej.
Prof. Elżbieta Kryńska kierowała krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Wyniki swoich prac prezentowała na licznych konferencjach i seminariach naukowych oraz w około 300 publikacjach. Była doświadczonym i bardzo cenionym nauczycielem akademickim, prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów I i II stopnia, a także studiów podyplomowych i doktoranckich. Brała również czynny udział w kształceniu kadry naukowej: wypromowała dziewięciu doktorów nauk ekonomicznych oraz około 600 magistrów i licencjatów.
Była także członkinią Narodowej Rady Rozwoju, powołanej w 2010 r. przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Wydawca i redakcja kwartalnika
„Rynek Pracy"

Szanowni Państwo,
zazwyczaj gdy mowa o pracownikach, myślimy o osobach zatrudnionych w przedsiębiorstwach, firmach bezpośrednio wytwarzających wartość dodaną. Tymczasem blisko co piąta pracująca w Polsce osoba znajduje zatrudnienie w usługach publicznych, przede wszystkim w usługach społecznych, mających charakter pomocniczy dla  funkcjonowania „realnej” gospodarki. Pomijanie szczególnej sytuacji osób pracujących w tym sektorze do niedawna było nagminne, albowiem usługi społeczne zapewniały – mimo relatywnie niskich wynagrodzeń – stabilność zatrudnienia.
Wobec poprawy sytuacji na rynku pracy, wszakże kolejne miesiące II kwartału 2018 r. to czas osiągania dalszych rekordowo niskich poziomów bezrobocia, i wzrostu wysokości wynagrodzeń „wartość” pracy w sektorze usług społecznych ewidentnie maleje. Stąd też prezentowany numer „Rynku Pracy” skupia się na obecnych i przyszłych problemach związanych z zatrudnieniem w tym sektorze.
Problemy te można w skrócie przedstawić jako obawy o brak chętnych do pracy z uwagi na nienadążanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze usług społecznych za przedsiębiorstwami rynkowymi, niski prestiż wielu zawodów pomocowych, zmniejszanie się liczby osób uczących się na kierunkach przygotowujących do pracy w usługach społecznych,
niemożność zastępowania w wielu zawodach brakujących pracowników imigrantami z uwagi na wymagane kwalifikacje, kompetencje językowe i kulturowe.
W pierwszym z zamieszczonych artykułów przedstawiono odmienne zasady funkcjonowania sektorów usług społecznych i rynkowego w pozyskiwaniu i wynagradzaniu pracowników. Dwa kolejne opracowania skupiają się na rynku usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, rynku rosnącym głównie wskutek starzenia się ludności. Pierwszy z nich jest poświęcony próbie oszacowania skali popytu i podaży na tego typu usługi, z kolei drugi – kwestii możliwości zastąpienia brakujących polskich, odpłatnych opiekunów pracownikami cudzoziemskimi.
Wreszcie ostatni artykuł koncentruje się na specyficznych zawodach wchodzących w skład usług społecznych, jakimi są: pracownik socjalny, opiekun środowiskowy i opiekun w domu pomocy społecznej, próbując wskazać najważniejsze problemy trapiące osoby wykonujące te profesje, problemy, które będą rzutować na możliwość znalezienia chętnych do pracy.
Mam nadzieję, iż zawartość tego numeru kwartalnika „Rynek Pracy” zainteresuje Państwa, pobudzając do refleksji na ubocznymi, niekorzystnymi i niepokojącymi skutkami poprawy sytuacji na polskim rynku pracy.

Piotr Szukalski
redaktor naukowy numeru

więcej w numerze...

pobierz numer 3(166)2018 pobierz plik w pdf