TEMAT NUMERU | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Szara strefa a rynek pracy
Marek Bednarski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Artykuł prezentuje fenomen szarej strefy ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień rynku pracy. Wskazane są przyczyny i skutki wkraczania przez
przedsiębiorców i pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw na
ten obszar. W artykule zaakcentowano nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne
aspekty funkcjonowania szarej strefy.

pobierz artykuł

Numer 2 | 2018 (165)


Determinanty bezrobocia osób młodych w Polsce
Kamila Kaczmarczyk, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Trafne określenie czynników determinujących bezrobocie oraz długotrwałe bezrobocie, w tym również wśród osób w młodym wieku, może pomóc we wczesnej identyfikacji osób zagrożonych przynależnością do tych grup.

pobierz artykuł

Numer 3 | 2018 (166)


Niskie bezrobocie – zagrożenie sektora usług społecznych?
Piotr Szukalski
Uniwersytet Łódzki
Instytut Socjologii
Poprawa sytuacji na rynku pracy prowadzi do szybkiego wzrostu wynagrodzeń i łatwości zmiany miejsca pracy. W tych warunkach działające na nierynkowych
zasadach podmioty publiczne realizujące usługi społeczne stają się mało atrakcyjnym, niekonkurencyjnym miejscem pracy. Podstawową przyczyną
takiego stanu rzeczy jest ich niska elastyczność płacowa, wynikająca z tego, iż oferowane tu wynagrodzenia regulowane są przepisami prawa i planami finansowymi bazującymi na przeszłości.

pobierz artykuł


Numer 4 | 2018 (167)


Gospodarka oparta na wiedzy i jej wpływ rynek pracy – na przykładzie powiatu tureckiego w Wielkopolsce

Agnieszka Ziomek
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jest jednym z  najbardziej popularnych
elementów scenariuszy rozwoju lokalnego, który wiąże się z powstawaniem
społeczeństwa informacyjnego, sieciowego i cyfrowego. Podobnie jak kapitał i praca w erze industrialnej, tak wiedza i innowacja jest w erze postindustrialnej wiodącym źródłem rozwoju i
wzrostu. Jednym z wyznaczników rozwoju GOW jest jej wymiar lokalny i wsparcie lokalnych władz. Gospodarka rozwija się dzięki wspieraniu przedsiębiorstw oraz relacji nauka–biznes, a w niej dużą rolę odgrywa edukacja i partnerstwo.

pobierz artykuł